Galeria Fotografii, ul. Monte Cassino 5, 70-415 Szczecin

Justyna GENTILE ´┐Żada - Uwik´┐Żana

29.05.2009 - 31.07.2009

Justyna GENTILE ´┐Żada

Justyna GENTILE ´┐Żada - urodzona 12 grudnia 1977 roku w Ostrowcu ´┐Żwi´┐Żtokrzyskim. Absolwentka historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie obroni´┐Ża z wyr´┐Żnieniem prac´┐Ż dyplomow´┐Ż z historii sztuki ´┐Żredniowiecznej powszechnej oraz podyplomowego studium Public Relations w Szkole G´┐Ż´┐Żwnej Handlowej w Warszawie.

Na co dzie´┐Ż inspektor w Zespole Prasowo - Informacyjnym w Urz´┐Żdzie Miasta w Ostrowcu ´┐Żwi´┐Żtokrzyskim, po godzinach z pasj´┐Ż wspiera dzia´┐Żania podejmowane przez ostrowieck´┐Ż Galeri´┐Ż Fotografii MCK. Jest jednym z cz´┐Żonk´┐Żw za´┐Żo´┐Życieli, dzia´┐Żaj´┐Żcego przy niej od 2003 roku Fotoklubu Galeria MCK, gdzie prowadzi zaj´┐Żcia z zakresu historii sztuki, wsp´┐Żorganizuje plenery tw´┐Żrcze, pomaga przy organizacji wystaw. Podejmuje dzia´┐Żania na rzecz konsolidacji i promocji ostrowieckiego ´┐Żrodowiska fotograficznego.

Fotografi´┐Ż zajmuje si´┐Ż od 2002 roku. Uprawia fotografi´┐Ż inscenizowan´┐Ż, akt i portret. Prace swoje prezentowa´┐Ża na kilkunastu wystawach zbiorowych. W kwietniu 2009 roku zosta´┐Ża przyj´┐Żta do Zwi´┐Żzku Polskich Artyst´┐Żw Fotografik´┐Żw.

"Uwik´┐Żana" to pierwsza indywidualna prezentacja autorskiego projektu artystki.

Fascynuje mnie fotografia inscenizowana, kt´┐Żr´┐Ż traktuj´┐Ż jako rodzaj autoteatru. Jest dla mnie czym´┐Ż w rodzaju swoistego ekshibicjonizmu. Jako m´┐Żoda sta´┐Żem autorka poprzez swoj´┐Ż fotografi´┐Ż pragn´┐Ż wyrzuci´┐Ż z siebie w´┐Żasne niepowtarzalne wizje, g´┐Ż´┐Żboko ukryte w pod´┐Żwiadomo´┐Żci niepokoje, emocje. Staram si´┐Ż nadawa´┐Ż w´┐Ża´┐Żciw´┐Ż form´┐Ż plastyczn´┐Ż tak, aby przekaz stawa´┐Ż si´┐Ż klarowny i szeroko, mam nadziej´┐Ż zrozumia´┐Ży. Fotografi´┐Ż traktuj´┐Ż jako spos´┐Żb ekspresji samej siebie. Inspiracji poszukuj´┐Ż w sobie, w swoich emocjach oraz w obrazach znanych mi z historii sztuki - u "wielkich mistrz´┐Żw". Najbardziej ceni´┐Ż sobie malarstwo prze´┐Żomu ´┐Żredniowiecza i renesansu, kt´┐Żre nauczy´┐Żo mnie wykorzystywania kodu symboli oraz malarstwo surrealist´┐Żw. Pomys´┐Ży na zdj´┐Żcia zaczynaj´┐Ż si´┐Ż od nurtuj´┐Żcych mnie problem´┐Żw, kt´┐Żre potem staram si´┐Ż przenie´┐Ż´┐Ż na grunt fotograficzny.Sw´┐Żj debiutancki zestaw zatytu´┐Żowa´┐Żam UWIK´┐ŻANA. Cykl ten tworz´┐Ż fotogramy ukazuj´┐Żce kobiety - manekiny, kobiety - lalki. Za pomoc´┐Ż fotograficznego medium, przy ´┐Żwiadomym budowaniu nastroju prac za pomoc´┐Ż ´┐Żwiat´┐Ża i kadru, podejmuj´┐Ż problem egzystencji ludzkiej, a zw´┐Żaszcza kobiety we wsp´┐Żczesnym ´┐Żwiecie. Za pomoc´┐Ż gest´┐Żw i masek prowadz´┐Ż subiektywn´┐Ż dyskusj´┐Ż nad kondycj´┐Ż i osaczeniem kobiety. Prace te ukazuj´┐Ż lekko surrealistyczne sytuacje, w jakich znalaz´┐Ży si´┐Ż bohaterki cyklu. Maski powoduj´┐Ż, ´┐Że kobiety na zdj´┐Żciach nie s´┐Ż ju´┐Ż rozpoznawalne, poniewa´┐Ż mo´┐Że nimi by´┐Ż ka´┐Żda z kobiet ogl´┐Żdaj´┐Żcych te prace. Ma to wskazywa´┐Ż na swojego rodzaju uniwersalizm. Ukazuj´┐Ż zagubienie zwi´┐Żzane z wyborami, kt´┐Żre stoj´┐Ż na drodze kobiet, a przede wszystkim ze stereotypami z kt´┐Żrymi musz´┐Ż walczy´┐Ż lub z nimi ´┐Ży´┐Ż. Swoimi pracami, chc´┐Ż zmusi´┐Ż odbiorc´┐Żw do my´┐Żlenia, zwr´┐Żci´┐Ż uwag´┐Ż na poszukiwanie prawdy o sobie. Pokazuj´┐Ż jak bardzo jeste´┐Żmy uwik´┐Żani w ´┐Żwiat zewn´┐Żtrzny, narzucaj´┐Żcy normy i ograniczenia, ´┐Żwiat kt´┐Żry nas szufladkuje i przyprawia nam g´┐Żby, b´┐Żd´┐Ż zmusza by´┐Żmy sami nak´┐Żadali maski i grali zadane nam role.

Jest mi obca stylistyka "decyduj´┐Żcego momentu". Moje fotografie s´┐Ż starannie zaplanowane, ´┐Żwiat´┐Żo, kadr, gesty, kostium, to nast´┐Żpstwo wizji i pomys´┐Ż´┐Żw rodz´┐Żcych si´┐Ż w mojej wyobra´┐Żni. Nie interesuje mnie zastana rzeczywisto´┐Ż´┐Ż, a tw´┐Żrcz´┐Ż podniet´┐Ż stanowi akt kreacji, mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż jej przetwarzania, prezentowania jej poprzez pryzmat w´┐Żasnego ja. Prace traktuj´┐Ż jako wypowied´┐Ż kobiety-obserwatorki wsp´┐Żczesnej cywilizacji. ´┐Żwiadomie pos´┐Żu´┐Ży´┐Żam si´┐Ż rekwizytami - maskami, linami, klatkami, siatk´┐Ż. Negli´┐Ż i specyficzne rekwizyty pot´┐Żguj´┐Ż dramatyzm poszczeg´┐Żlnych scen - sytuacji. Czy´┐Ż ob´┐Żudny ´┐Żwiat nie trzyma nadal kobiety-pi´┐Żknego kolorowego ptaka w klatce, nie poci´┐Żga za sznurki, aby ta´┐Żczy´┐Ża wed´┐Żug Niego. Jednak nawet manekiny osi´┐Żgaj´┐Ż swoj´┐Ż podmiotowo´┐Ż´┐Ż. G´┐Ż´┐Żwne przes´┐Żanie zawarte jest w szczeg´┐Żle, kt´┐Żrym s´┐Ż oczy wy´┐Żaniaj´┐Żce si´┐Ż czasami spod maski - oczy ´┐Żywe, prawdziwe, w kt´┐Żrych ukryte s´┐Ż szczere emocje. One ´┐Żwiadcz´┐Ż o podmiotowo´┐Żci "TEGO", co jest w ´┐Żrodku! W zestawie tym przy ograniczonej ilo´┐Żci wykorzystanych rekwizyt´┐Żw, przy pomocy przemy´┐Żlanych ´┐Żr´┐Żde´┐Ż ´┐Żwiata stara´┐Żam si´┐Ż kreowa´┐Ż intryguj´┐Żcy widz´┐Żw nastr´┐Żj, kt´┐Żry sk´┐Żoni ich do refleksji nad nasz´┐Ż kondycj´┐Ż we wsp´┐Żczesnym ´┐Żwiecie.

Justyna GENTILE ´┐Żada - Uwik´┐Żana