Galeria Fotografii, ul. Monte Cassino 5, 70-415 Szczecin

Ragne Kristine Sigmond - "FACES" (2003 - 2010)

24.03 - 31.05.2010

Ragne Kristine Sigmond

Mia´┐Żam szcz´┐Żcie dorasta´┐Ż w bardzo kreatywnym domu, gdzie by´┐Żam zach´┐Żcana do tego aby malowa´┐Ż, rysowa´┐Ż, modelowa´┐Ż i tworzy´┐Ż dekoracje, a ponadto do studiowania ta´┐Żca, teatru i muzyki. Dzi´┐Ż te zainteresowania bezpo´┐Żrednio wp´┐Żywaj´┐Ż na m´┐Żj styl fotografowania. Lubi´┐Ż aby moje zdj´┐Żcia by´┐Ży tw´┐Żrcze, mistyczne i ´┐Żmia´┐Że. Rozwijam swoje pomys´┐Ży poprzez ludzi, miejsca i obiekty, kt´┐Żre inspiruj´┐Ż mnie w ´┐Życiu codziennym.

W serii "twarze" d´┐Ż´┐Ży´┐Żam do wywo´┐Żania ponadczasowego wra´┐Żenia, ´┐Że uzupe´┐Żniam si´┐Ż z wyborem t´┐Ża, makija´┐Żu, stylizacji i rekwizyt´┐Żw. Prac´┐Ż nad t´┐Ż seri´┐Ż zacz´┐Żam w 2003 roku i od tamtej pory co roku dodaj´┐Ż nowe prace. Na zdj´┐Żciach z naszyjnikami podstaw´┐Ż, g´┐Ż´┐Żwny surowiec, stanowi´┐Ży akcesoria (np. klamerki do bielizny), a nast´┐Żpnym krokiem by´┐Żo znalezienie charakterystycznych modeli, odpowiednich do tych rekwizyt´┐Żw. Gdy wyszukuj´┐Ż potencjalne akcesoria, interesuj´┐Ż mnie kszta´┐Żt, kolor i wszechstronno´┐Ż´┐Ż co do sposobu w jaki mog´┐Ż by´┐Ż kszta´┐Żtowane. Generalnie stawiam sobie wyzwanie aby wykorzysta´┐Ż te materia´┐Ży w inny spos´┐Żb ni´┐Ż codzienny, przekszta´┐Żcaj´┐Żc je na modelu w co´┐Ż pi´┐Żknego i ciekawego. Tymi akcesoriami, przemienionymi w naszyjniki, kt´┐Żre mo´┐Żna zobaczy´┐Ż na wystawianych pracach, s´┐Ż mi´┐Żdzy innymi filcowe podk´┐Żadki pod meble, szczotki do garnk´┐Żw, gumki, stare, zardzewia´┐Że klucze, czy srebro przypominaj´┐Żce imprezowe girlandy.

Poprzez utrzymanie tej samej pozy modela przez ca´┐Ż´┐Ż seri´┐Ż, pomagam odbiorcy skupi´┐Ż si´┐Ż na r´┐Żnicach. Po pierwsze, s´┐Ż to oczywi´┐Żcie rekwizyty upostaciowane w naszyjniki. Kolejn´┐Ż rzecz´┐Ż jest spojrzenie modela; czy´┐Żby niekt´┐Żrzy z nich spogl´┐Żdali tak, jak gdyby patrzyli poprzez Ciebie i w niesko´┐Żczono´┐Ż´┐Ż? Inni z kolei maj´┐Ż bardziej bezpo´┐Żredni, przeszywaj´┐Żcy wzrok. Jako widz, mo´┐Żesz czu´┐Ż si´┐Ż przez nich obserwowanym. Kolejni maj´┐Ż zamkni´┐Żte oczy, tworz´┐Ż introwertyczny nastr´┐Żj daj´┐Żc odbiorcy wi´┐Żcej przestrzeni i pozwalaj´┐Żc mu spokojnie obejrze´┐Ż prac´┐Ż.

Zawsze staram si´┐Ż, aby podczas tego typu sesji zdj´┐Żciowych moja praca by´┐Ża spontaniczna, pozwalaj´┐Żc okoliczno´┐Żciom przekszta´┐Żci´┐Ż pomys´┐Ż w co´┐Ż ´┐Żwie´┐Żego i nowego. Pierwsze zdj´┐Żcie w "´┐Żysej" serii zosta´┐Żo zrobione we wrze´┐Żniu 2009 roku, jako nast´┐Żpstwo pr´┐Żb z ig´┐Żami dekoracyjnymi, kt´┐Żre kiedy´┐Ż kupi´┐Żam. Od tego czasu odkry´┐Żam te´┐Ż inne akcesoria, kt´┐Żre zainspirowa´┐Ży mnie do rozszerzenia serii. Zgrabna g´┐Żowa o pi´┐Żknym kszta´┐Żcie, jest tym, co ´┐Ż´┐Żczy modeli i zdj´┐Żcia, zwracaj´┐Żc uwag´┐Ż na alternatywy w´┐Żos´┐Żw jakimi s´┐Ż lizaki, ga´┐Ż´┐Żzie czy ig´┐Ży.

Jednym z interesuj´┐Żcych aspekt´┐Żw doboru materia´┐Ż´┐Żw jest namacalne, gard´┐Żowe uczucie, kt´┐Żre zdj´┐Żcia mog´┐Ż wywo´┐Ża´┐Ż u widza (np. wtedy, gdy uto´┐Żsamia si´┐Ż z uczuciami modela, w kt´┐Żrego g´┐Żowie tkwi´┐Ż powbijane ig´┐Ży). Lubi´┐Ż gr´┐Ż, kt´┐Żra rozgrywa si´┐Ż pomi´┐Żdzy potencjalnymi sprzeczno´┐Żciami, takimi jak pi´┐Żkno i udr´┐Żczenie, kontrastami, lub echami kszta´┐Żt´┐Żw i wzajemnym oddzia´┐Żywaniem mi´┐Żdzy ekspresj´┐Ż modela a rekwizytami.

Jednym z ciekawych wspomnie´┐Ż z tego projektu, by´┐Ża reakcja modeli na ich ´┐Żysin´┐Ż. Jako ´┐Że w´┐Żosy s´┐Ż czym´┐Ż, co wyr´┐Żnia nas jako indywidualne jednostki, a tak´┐Że umo´┐Żliwia wejrzenie w nasz´┐Ż osobowo´┐Ż´┐Ż, dziwnym uczuciem jest nagle ujrze´┐Ż si´┐Ż bezw´┐Żosym.

Dzi´┐Żki mojemu makija´┐Żowi i obr´┐Żbce w Photoshopie, modele nie musieli goli´┐Ż g´┐Ż´┐Żw do sesji zdj´┐Żciowych. Ich fryzury pozosta´┐Ży nienaruszone.

Kilka s´┐Ż´┐Żw na temat techniki. Do trzech lat temu po´┐Żow´┐Ż moich prac robi´┐Żam aparatem cyfrowym, a reszta przetwarzana by´┐Ża za pomoc´┐Ż technik analogowych. Teraz ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż procesu jest cyfrowa. Je´┐Żeli chodzi o moj´┐Ż technik´┐Ż o´┐Żwietlenia, to wyb´┐Żr "narz´┐Żdzi" nigdy nie jest z g´┐Żry ca´┐Żkowicie ustalony. ´┐Żwiat´┐Żo flesza czy ´┐Żar´┐Żwki, ´┐Żwiat´┐Żo naturalne, malowanie ´┐Żwiat´┐Żem latarki lub lampa wideo. Kombinacja wy´┐Żej wymienionych mo´┐Że r´┐Żwnie´┐Ż prowadzi´┐Ż do ciekawych efekt´┐Żw. W przypadku serii "´┐Żysej" gra´┐Żam z po´┐Ż´┐Żczeniem ´┐Żwiat´┐Ża dziennego i flesza. W zasadzie to zdj´┐Żcia te robi´┐Żam przy wi´┐Żkszym oknie mojego salonu w pochmurny dzie´┐Ż i st´┐Żd w´┐Ża´┐Żnie pochodzi´┐Żo wlewaj´┐Żce si´┐Ż mi´┐Żkkie ´┐Żwiat´┐Żo. Reszta zdj´┐Ż´┐Ż powsta´┐Ża w studio, z u´┐Życiem lampy b´┐Żyskowej. Kilka z nich by´┐Żo wykonane r´┐Żwnie´┐Ż z kombinacj´┐Ż flesza i ´┐Żwiat´┐Ża modeluj´┐Żcego, co wymaga d´┐Żu´┐Ższego czasu na´┐Żwietlania. Ostateczny wyb´┐Żr o´┐Żwietlenia jest wypadkow´┐Ż do´┐Żwiadcze´┐Ż, inspiracji i improwizacji w trakcie sesji. Improwizacja ze ´┐Żwiat´┐Żem w moim wolnym czasie procentuje p´┐Żniej, gdy prowadz´┐Ż zaj´┐Żcia z o´┐Żwietlenia, kt´┐Żre jest jednym z moich ulubionych przedmiot´┐Żw.

Ragne Kristine Sigmond - "FACES" (2003 - 2010)