Galeria Fotografii, ul. Monte Cassino 5, 70-415 Szczecin

Robo Kočan
"Trzy cykle" 2.4.2006 - 31.5.2006

"Światło rzuca cień, który jest czarny jak ciemność." R.Kočan

Robo Kocan

Robo Kočan

Urodził się w 1968 roku w Popradzie.
W 1996 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Sztuki Plastycznej
w Bratysławie (Katedra Sztuk Wizualnych i Fotografii).
Odbył staże w Nottingham Trent University (Wielka Brytania, 1993), Ecóle Nationale des Beaux Arts w Dijon (Francja, 1993).
Uczestniczył w programach:
SPACES world artists program - Cleveland - OH (USA 2003) oraz CROSS ROADS - Glamorgan - Wels (GB 2004).
Mieszka i tworzy w Popradzie.
Jest laureatem nagrody Młody Słowacki Plastyk 1999 Roku.

 
 


"Robo Kocan jest jednym z najważniejszych współczesnych fotografików słowackich. Pracuje jako tzw. wolny strzelec, zajmując się fotografią, prowadząc wykłady i warsztaty.
Jego prace koncentrując się na mieszanych środkach przekazu (kwestie tożsamości, historia rodzinna i jedność rasowa), a także na fotografii inscenizowanej (luminografia, scenografia, wykorzystanie malarstwa w fotografii).
Tematyka prac Kocana obejmuje noc, baśniowe fantazje, a dzięki inscenizowanym kompozycjom, zdjęciom wielkoformatowym i limitowanym wydaniom jego reprodukcji zyskał on międzynarodową sławę, dającą wiele możliwości, takich jak np. pobyty studyjne".
Lee Karpiscak 

 

 

Wystawy indywidualne

1991

Artfórum, Bratislava Mestské kultúrne stredisko, Bratislava

1992

Galéria Profil, Bratislava Artfórum, Bratislava Independent Film Festival, Chateauruox (F)

1995

Portréty, Galéria Nové Zámky Krajanské múzeum, Bratislava Ja ( fotografia ),
Múzeum V. Lofflera Kosice

1998

Galéria Ve¾ryba, Praha (ÈR) - "Svetlom do tmy" ¼udová banka,
Bratislava

1999

Cukráreò Domenico, Poprad H¾adanie (33), galéria Akcent, Bratislava ¼udová banka,
Poprad

2000

Svetlom do tmy, PF galeria, Poznań,Radom, Warszawa, Kraków (PL) Rajské záhrady ,
¼udová banka , Poprad Fotohry , TG,DF,¼ud.banka,cukr.Domenico,hotel Garny,
Poprad (SK) Svatlom do tmy,Národ.divadlo , Ostrava (Èeská republika)

2001

Fotohry, Národná galéria ,
Banska Bystrica (SK) Fotografie,galéria SIEMENS, Bratislava (SK)

2002

Tiene duchov,
galéria Antonina Rzasy-Zakopané (PL)

2003

Svetlom do tmy,
Shamala Gallery - Kopenhagen (Dánsko) Príbehy noènej lampy -
Spaces gallery - Cleveland (USA)

2004

"Príbehy noènej lampy" -
galéria Kolmana Sokola - SK. velvyslanectvo Washington (USA) - Robo Kočan -
galéria G4 - Cheb (CZ) - Siloèiary svetla - galéria M.A. Bazovského - Trenèín (SK)

2005

Siloèiary svetla - galéria P.Matejku - Nové Mìsto N/Váhom (SK) - Tiene duchov -
galéria Fiducia - Ostrava (CZ) - Stretnutia tretieho druhu - Bibiana - Bratislava (SK) - Tiene duchov
- galéria FOMA - Hradec Králové (CZ)

Wystawy zbiorowe

 
1991 - The Wall, The Fall, Colorado (USA) 1992 - Blow - up, medzinárodná ¹tudentská fotografia, Bratislava Bez názvu , Humenné 44 ateliérov výtvarníkov, Parí¾ (F) Slovenský tucet , Dortmund (D) Mesiac fotografie, Bratislava Brat, medzinárodný workshop, Bratislava 1993 - Slovenské kultúrne dni, Karsruhe (D) Images of Europe, Amsterdam (NL) ¼ubo Stacho and company, Bratislava Severné Anglicko na severnom Slovensku, Tatranská galéria Poprad Slovaks in Dijon, Dijon (F) Mesiac fotografie, Bratislava 1994 - Der Molussische torso, Viedeò (A) Der Molussische torso, Berlín (D) Profiles 94 - international, Skoki (PL) Prieskum 2, Pova¾ská Galéria umenia ¯ilina Prieskum 2, Galéria Médium II Ru¾omberok I. medzinárodný salón horskej fotografie, Tatranská galéria Poprad 1995 - Portrait II, Photogalerie Bilder Viedeò (A) Photography, Galerie Donauraum Viedeò (A) Komunikácie, Tatranská galéria Poprad BilboArt, Bratislava Cez oceán, Bratislava (Mesiac fotografie ) Komunikácie, Pova¾ská galéria umenia ¯ilina Komunikácie, Múzeum rodiny Warholovcov Medzilaborce 1996 - Komunikácie, Galéria umelcov Spi¹a Spi¹ská Nová Ves Komunikácie, Sari¹ská geléria Pre¹ov Komunikácie, Galéria Júliusa Jakobyho Ko ¹ice Mladá slovenská fotografia, Pra¾ský dom fotografie, Praha (CZ) Schatenwerfer, Forum schloss Wolkensdorf (A) Mesiac fotografie, Bratislava, Banská ©tiavnica Komunikácie, Galéria P.M.Bohúòa Liptovský Mikulá¹ Diplomovka, Slovenské národné múzeum, Bratislava Mladá slovenská fotografia, Ostrava (CZ) Mladá slovenská fotografia, Opava (CZ) Konfrontacjee, My¹ lenice(PL) Mladá slovenská fotografia, Thüringen (D) 1997 - Slovenská imaginatívna fotografia, Tesaloniky (GR) Medzinárodná fotografia, Buffalo (USA) Mladá slovenská fotografia, Dom fotografie Poprad,Tessaloniky (GR), Erfurt (D) 1998 - Zmenené svety, Fotofest - Houston (USA) Súèastné slovenské umenie, Oslo (Norwegia) Intimacies, Atény (GR) Nové umenie Slovenska, Zofllner Arts Center, Betlehem (USA) 1999 - Nevidite¾ná výstava, Pezinok Together again ?, Arhus - (Dánsko) Súèasná slovenská fotografia, Budape¹» - (Węgry) Súèasná slovenská fotografia, Bukure¹» - (Rumunia) Dialógy, Poprad Mladý výtvarník roka, Galéria Koniarika v Trnave 2000 - Súèastná slovenská fotografia, Warszawa, Wroclaw (PL) Artfilm, Trenèianské Teplice Slovenské umenie 20.storoèia, SNG Bratislava Krajobraz gorski, MOK, Nowy Targ, (PL) Stra¹idla (Mesiac fotografie),Klarisky, Bratislava - (SK) 2001 - New Connection, Courtyard Gallery-WFC, New York (USA) Slovenská fotografia 1925-2000, NG-Bratislava (SK) Èeská a Slovenská fotografia 80. a 90. rokov 20.st., NG-OLOMOUC (CZ) 2002 - Hory vo fotografií, DF-Poprad (SK) The View From Here , Ludwig Museum-Contemporary Art, Budape¹» (H) Èeská a Slovenská fotografia 80. a 90. rokov 20.st., Dom umenia-Bratislava (SK) 2003 - Slovenská fotografia 1925-2000, Galérie hl.mìsta Prahy (CZ) The View From Here , Galérie hl.mìsta Prahy - U kamenného zvonu (CZ) The View From Here , Ohio Arts Council's Riffe Gallery - Columbus-Ohio (USA) The View From Here , Spaces gallery - Cleveland-Ohio (USA) Slovakia Goes Ahead-Young Slovak Photography St.Michael & John's Temple Bar - Dublin (Irlandia) Iná krajina - Dom fotografie - Poprad (SK) 2004 - Iná krajina - Galéria P. M.Bohun - Liptovský Mikulá¹ (SK) Nová slovenská fotografia - FOTOHOF galerie - Salzburg (A) Crossing roads for Ideas - Mesiac fotografie - Bratislava (SK) Nemecko-èeské kultúrne dni - nová radnica - Weiden - (D) 2005 - Crossing roads for Ideas - Dom fotografie - Poprad (SK) IV.Nový Zlínsky salon - Dom umenia- Zlín (CZ)
 


R. Kocan, Autoportret

Tak mówi o swojej twórczości:

 

"Jedną z form mojej twórczości jest fotografia inscenizowana, w której wykorzystuję jedynie istotę fotografii - RYSOWANIE ¦WIAT£EM. ¦wiatło jest podstawą fotografii, tworzy całą istotę medium. Rysuje na światłoczułej warstwie filmu - tworzy utajony obraz, którego nie widać aż do momentu wywołania filmu. Zacząłem wpływać na światło i rysować jego ¼ródłem światła, albo - inaczej mówiąc - to światło wykorzystując mnie zaczęło tworzyć pewne schematy: fikcyjną, wymarzoną krainę, florę i faunę osadzoną w realnym świecie przyrody, gór i pagórków."

"Na początku tych zabaw" ze światłem nocne obrazy miasta, gdzie w centrum zdarzenia byłem ja sam. Zdarzenia stwarzam nie tylko dla siebie, lecz głównie dla ludzi, żeby zatrzymali się przy obrazkach i oderwali się od rzeczywistego świata, w którym na co dzień egzystują. Rzeczywisty świat zabija w nich fantazję, swoim rytmem przeszkadza w uwolnieniu się i zastanowieniu nad innymi sprawami... Moje obrazki miałyby pomóc uwolnić się i dlatego wkładam w nie wiele radości i humoru. Poprzez formę zabawy są w nich zakodowane liczne myśli - staram się mówić o przyrodzie, która powoli odchodzi i zastępuję ją era nauki, techniki i komputerów. Wchodzimy w nowy, elektroniczny świat wirtualnej rzeczywistości..."

"Mój świat jest połączony ze światem dziecięcych snów - wszystkie ruchy światłem, którym rysuję obrazy, są prymitywne, dziecinne, nierealne. Są to właśnie symbole zwierząt i kwiatów. Powoli zacząłem pracować ze szkicami, które nadają kształtom większe podobieństwo - zawsze jednak dominuje w nich świat fantazji dziecka... Są to inspiracje z dzieciństwa, z bajek -  wielokrotnie walka dobra ze złem. W rzeczywistym świecie na razie owo zło jakoś zwycięża, w bajkach jest odwrotnie."

"Trzy cykle" Robo Kočan - http://www.welcome.to/robo.kocan | www.photo-decorative.com

wystawa - cienie duchów - zdarzenia nocnej lampy - żywoty starego glamorganu
posters - biografia - fotoreportaż


powrót do strony głównej | powrót do archwium